български|english
Национален доверителен екофонд Новини Програма НСЗИ Кандидатстване Проекти Изпълнение ДокладиПрограма ДСОС Програма ППВОС Други програми Годишни награди Връзки
НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Промените през 2010 г. в Закона за опазване на околната среда възлагат на НДЕФ управлението на постъпленията от продажбата на предписани емисионни единици (ПЕЕ). В резултат е създадена Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ).

Дейността на НСЗИ има за цел да обхване възможно най-широк кръг от екологични проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, като значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.

Проектите се изпълняват по две оси:
 • Ос 1 – публични проекти за енергийна ефективност на сгради и проекти в транспортния сектор, като следните бенефициенти могат да получат безвъзмездно финансиране във вид на грант:

  • Общини и държавни институции – до 85% от инвестиционните разходи

  • Сдружения на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%

  • Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон – до 30%


 • Ос 2 – производство на енергия от биомаса, като бенефициенти могат да бъдат:

  • Общини и държавни институции

  • Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон

Фонд Защитени Територии е създаден и се администрира в рамките на Националният Доверителен Еко Фонд.